Min praksis

Brug min ekspertise


Den første samtale


Når man beslutter sig for at begynde hos en psykolog, er det helt naturligt at man har en del overvejelser...

 • er mit problem alvorligt nok til at henvende mig til en psykolog?
 • kan en psykolog mon hjælpe mig?
 • hvordan får jeg fortalt de meget private oplevelser og følelser?


Ved den første samtale taler vi om, hvad der har fået klienten til at henvende sig og jeg stiller spørgsmål til klientens liv generelt.

Ud fra denne samtale vil jeg vurdere, hvad der kan være et relevant behandlingsforløb og vi aftaler rammer og retning.


En psykolog er underlagt Psykologforeningens etiske regler om tavshedspligt og må hverken videregive navn eller indhold.

Psykoterapi


Målet med psykoterapi er at lære sig selv bedre at kende og dermed udvikle sig mod større harmoni.

Herunder en række kortsigtede og langsigtede mål afhængig af den enkltes problemstilling.


Kortsigtede mål kan være:

 • at få symptomlettelse
 • at få dagligdagen til at hænge sammen
 • at vende tilbage til arbejde eller uddannelse
 • at få nyt håb


Langsigtede mål kan være:

 • Personlig udvikling
 • blive bedre til at indgå i nære relationer
 • bedre samspil med andre gennem forståelse af relation med andre
 • Bedre selvværd


Den anvendte metode afhænger af problemstillingen.

Den psykoanalytiske psykoterapi tager udgangspunkt i klientens historie og giver herigennem en bedre selvforståelse og identitet.


Forløbet kan have forskellig varighed, hvilket aftales ved første samtale. Der kan selvfølgelig justeres efterhånden.

Psykologisk undersøgelse


Børnepsykologiske undersøgelser består af:

 • intelligenstest
 • færdighedstests (en eller flere)
 • personlighedstest
 • forskellige iagttagelses - og undersøgelsesmetoder som kan afdække tilknytningsforhold og sociale kompetencer


Voksenpsykologisk undersøgelse består af:

 • kognitive tests
 • personlighedstest
 • interview


Forældrekompetenceundersøgelser består af:

 • forsamtale med forældrene og socialrådgiver - Dette gøres for at afklare eventuelle usikkerheder
 • interview af forældrene
 • testning med såvel kognitive prøver som personlighedstests
 • observation af forældre-barn-relationen - enten i hjemmet eller på et andet for barnet kendt sted
 • rapportskrivning
 • gennemgang af undersøgelsen med forældrene og socialrådgiveren

Rådgivning


 • af forældre i forhold til børns udvikling og adfærd
 • af pædagoger og lærere
 • af socialrådgivere

Supervision


Plejefamilier i forhold til børn, som er anbragt uden for eget hjem.


Pædagogisk personale som arbejder med udsatte / sårbare børn.


Derudover yder jeg supervision til andre fagpersoner, som arbejder med børn og familier.

Psykolog Grethe Møldrup-Koch

Teglgårdsparken 116

5500 Middelfart

Tlf.: 40 68 40 84

moeldrupkoch@mail.dk


CVR: 25 30 97 74